Thursday, October 21, 2021

Generalforsamlingsprotokollat Copenhagen Stock Exchange:ERRIA

Must Read

Selskabsmeddelelse nr.6/2021

Generalforsamlingsprotokollat

ERRIA A/S

CVR-nr. 15300574

Den 8. april 2021 afholdtes ordinær generalforsam­ling hos ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge.

Advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede selskabets fulde kapital, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der forelå følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2020
 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
 8. Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægtssæt
 9. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 10. Eventuel

Ad 1.       Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selska­bets virksomhed i 2020.

              Beretningen blev godkendt.

Ad 2.       Årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 blev fremlagt.                       Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 18. marts 2021 blev godkendt.

Ad 3.       Årets resultat udgjorde et overskud stort kr. 611.000,00.

              Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020.

              Forslaget blev vedtaget.

               Ad. 4.      Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5.       Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter genvalg således:

                     a)     Søren Storgaard som bestyrelsesformand                     b)     Peter Kristian Ellegaard som næstformand og                     c)     Kristian Svarrer som bestyrelsesmedlem

              Forslaget blev vedtaget.

Ad 6.       PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt.

Ad 7.       Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 8. april 2022 og inden for 10 procent af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.

Ad 8.       Der blev fremlagt opdaterede vedtægter.

              Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.

Ad 9.       Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse elle aktionærer.

Ad 10.     Der forelå intet under punktet eventuelt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

_____________________________Stefan Schwærter

Certified Adviser:Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk.

 • 20210408 Articles of Association – Erria AS

News Highlights

 • Headline: Generalforsamlingsprotokollat Copenhagen Stock Exchange:ERRIA
 • Check our latest news updates now.
Disclaimer: If you need to update/edit this article then please visit our help center. For Latest Updates Follow us on Google News

More Articles Like This

Latest News